+ اکمال دین و اتمام نعمت
""غدیر "" تنها یک جغرافیا نیست. قطعه زمینی گودال و آبگیر در وادی "" خم "" نیست. برای جهان اسلام اعم از شیعه و سنی ، هرگز واقعه غدیر از منظر جغرافیایی خود ، مورد کنکاش قرار نگرفته است و اهمیت خود را به جغرافیایش بدست نیاورده است. و اینجاست که می گویند : جغرافیا تاریخ می سازد. و همچون کربلا که افق جغرافیایش به مراتب از افق تاریخی اش کم رنگ تر است ، ""خم"" نیز در تاریخ اسلام ، جغرافیایش ، تحت الشعاع تاریخش قرار گرفته است. هرچند اقوال ضعیفی بخش معروف آیه 3 سوره مائده "" الیوم اکملت لکم دینکم ..... "" را آخرین آیه نازله بر پیامبر مکرم اسلام (ص) دانسته اند و برخی نیز حرفهای دیگری دارند که بی شک در جای خود ، محل تعمق قرآن پژوهان و سیره نویسان است ، نظیر این قول ( اینجا ) اما آنچه مهم است ، اهمیت غدیر است که به اجماع شیعه وسنی ، روز نزول آیه شریفه اکمال دین و اتمام نعمت است. اما کدام بخش از دین ناقص مانده بود و با ابلاغش ، دین کامل و چه نعمتی فرو مانده بود که با نزولش ، نعمت تمام شد ؟؟ این می تواند مهمترین سوال غدیر باشد . و بی شک اگر منصفانه به وقایع تاریخ اسلام بنگریم ، بی شک "" ولایت "" و "" امامت "" حلقه مکمل دین نبوی بود که رسول مکرم اسلام( ص) کوشید در واپسین روزهای حیات پرشرافت خود ، آنرا به تمامیت برساند. غدیر ، خود یک تاریخ گویا ست ، گویای جریان زاینده امامت در بستر بشریت . غدیر را گرامی بداریم وآنرا از نسلی به نسلی منتقل کنیم.


شنبه 18 شهریور 1396

عنوان آخرین یادداشتها