یکشنبه 7 آذر‌ماه سال 1395

پایانی خوب


امر خطیر سرشماری به قول معاون محترم فرماندار با "" پایانی خوب"" به انجام رسید.

اکنون ودر اعلامهای غیر رسمی جمعیت شهرستان از مرز یکصد هزار نفر گذشته و اردکان به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت استان ، خودنمایی میکند.

حال که برخی از دوستان خوشحال از این رشد جمعیتند شاید بدنباشد از منظری دیگر به این مهم پرداخته شود.

در مبحث جغرافیای ژیوپولتیک از عنصر جمعیت همزمان به عنوان "" تهدید "" و ""فرصت "" یاد میکنند.

بی شک باید مسوولین شهر این مهم را در نظر داشته باشند ( که قطعا دارند) اکنون این جمعیت فزاینده هم فرصت است و هم تهدید

وسوالاتی که فراروی شهروندان اردکانی است اینگونه است:

۰۱ آیا زیرساخت های شهری برای این رشد فراهم شده است؟

۰۲ در حوزه آموزش و پرورش افق آینده چگونه ترسیم شده است.؟

۰۳ امکانات تفریحی شهری آیا هم اکنون به اندازه جمعیت هست یا خیر؟

۰۳ در حوزه فرهنگ آیا برنامه مدونی برای این رشد در نظر گرفته شده است یا خیر؟

ودهها سوالی که قطعا همه دلسوختگان این شهر قبل از خوشحالی ازاین افزایش جمعیت دلنگران پاسخ های آن هستند.

آری ، گویند که پایان شاهنامه خوش ، خدا کند پایان شاهنامه شهرمان هم خوش باشد.
( تعداد کل: 2 )
   1      2      >>